jQuery实现全屏焦点图片轮播幻灯片特效

jQuery实现全屏焦点图片轮播幻灯片特效

全屏炫酷焦点幻灯轮播大图jquery特效代码免费下载,支持快速切换,需要的朋友可以免费下载。

使用方法
在页面引入相关JS样式代码

1
2
3
<script src="js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.easing.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/script.js" type="text/javascript"></script>

HTML结构

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<div class="ps_box">
    <div class="pics_switch">
   
        <div class="pb">
            <div class="pic_box"><a class="pic_banner_001" target="_blank" href="http://www.22vd.com"></a></div>
            <div class="pic_box"><a class="pic_banner_002" target="_blank" href="http://www.22vd.com"></a></div>
            <div class="pic_box"><a class="pic_banner_003" target="_blank" href="http://www.22vd.com"></a></div>
            <div class="pic_box"><a class="pic_banner_004" target="_blank" href="http://www.22vd.com"></a></div>
        </div>
       
        <div class="viewArrows prev">上一张</div>
        <div class="viewArrows next">下一张</div>
       
        <div class="pics_switch_clients">
            <ul>
                <li><span class="current">1</span></li>
                <li><span>2</span></li>
                <li><span>3</span></li>
                <li><span>4</span></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
当前内容只有登录了才能查看,如果您已经注册,请登录
本文原创,作者:新媒体之家,其版权均为新媒体之家所有。如需转载,请注明出处:https://www.cnwebe.com/download/4506.html
5

发表评论