jQuery扑克牌消消看游戏特效代码

jQuery扑克牌消消看游戏特效代码

一款jQuery扑克牌消消看游戏代码是一款当选择的这两张纸牌一样的话会消除。那么不一样的话不会消除。

使用方法
控制分数HTML代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<table class="dessd" align="center">
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
分数:<span class="score">0</span><br><span class="txdd"></span>

JS代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
function feef(){
    var a=Math.floor(Math.random()*4)
    var b=Math.floor(Math.random()*13)
 var deds="♠♥♣♦"
    var str=["A","2","3","4","5","6","7","8","9","10","J","Q","K"]
    return "<span class='pai' pai='"+(b+1)+"' style='"+(a%2==1?"color:#f00":"")+"' onclick="pais("+(b+1)+",this)">"+str[b]+"<br>"+deds.substr(a,1)+"</span>"
   }
   var lengthsrr=$(".dessd td").length
   for(i=0;i<lengthsrr;i++){
    $(".dessd td").eq(i).html(feef())
   }
   var score=0
   var paisa="-"
   var paisb="-"
   $.fn.toggleAttr=function(a,b){
    if($(this).attr(a)==undefined){$(this).attr(a,b)}else{$(this).removeAttr(a)}
   }
   function pais(k,l){
    $(l).toggleAttr("dui","")
    if(paisa=="-"){
     paisa=k
    }else if(paisb=="-"){
     paisb=k
     if(paisa==paisb){
      if($(l).attr("dui")!=undefined){score++;}
      $(".score").html(score);$("[dui]").fadeOut(500,function(){$(this).remove();abeer()});
     }else{
      $("[dui]").removeAttr("dui")
     }
     paisa="-",paisb="-"
    }
   }
   function abeer(){
    var dr=Math.max($("[pai='1']").length,a2=$("[pai='2']").length,a3=$("[pai='3']").length,a4=$("[pai='4']").length,a5=$("[pai='5']").length,a6=$("[pai='6']").length,a7=$("[pai='7']").length,a8=$("[pai='8']").length,a9=$("[pai='9']").length,a10=$("[pai='10']").length,a11=$("[pai='11']").length,a12=$("[pai='12']").length,a13=$("[pai='13']").length)
    if(dr==0||dr==1){
     $(".txdd").html("牌数不够,自动刷新");
     setTimeout(function(){for(i=0;i<lengthsrr;i++){$(".dessd td").eq(i).html(feef())};$(".txdd").html("");},1000) //牌数过低自动刷新
    }
   }
当前内容只有登录了才能查看,如果您已经注册,请登录
本文原创,作者:新媒体之家,其版权均为新媒体之家所有。如需转载,请注明出处:https://www.cnwebe.com/download/3790.html
4

发表评论