jQuery手机端多图放大预览特效插件

jQuery手机端多图放大预览特效插件

一款jQuery手机端查看图片特效代码,滑动切换。

使用方法

在页面引入jquery.min.js、rem.js文件

1
2
3
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/rem.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/swiper.min.js"></script>

DEMO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<div class="po-avt-wrap"> <img class="po-avt" src="images/a1.jpg"> </div>
        <div class="po-cmt">
          <div class="po-hd">
            <p class="po-name"> 空空空 </p>
            <p class="post"> 还是好困~ <img src="images/c1.jpg"> </p>
            <p class="time"> 2分钟前 </p>
            <div class="tc1"> <img class="c-icon" src="images/c.png">
              <div class="tc2"><span class="zan"><span></span></span> <span class="pinglun"><span>评论</span></span></div>
            </div>
            <div class="r"> </div>
            <div class="cmt-wrap">
              <div class="like"> <img src="images/l.png"> 陈赫,叫兽易小星,王思聪,陈冠希,余文乐... </div>
              <div class="cmt-list">
                <p> <span> 陈赫: </span> 怪我咯~ </p>
                <p> <span> 陈冠希: </span> 怪我咯~ </p>
                <p> <span class="data-name">万虎科技~贾素杰</span> <span></span> 怪我咯~ </p>
                <p> <span> 空空空 </span> 回复 <span class="data-name">万虎科技~贾素杰</span> <span></span> 知道就好! </p>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>

文件信息:

    5

    发表评论