CSS3鼠标滑过小图显示大图背景特效代码

CSS3鼠标滑过小图显示大图背景特效代码

一款CSS3鼠标滑过小图显示大图背景特效代码。

HTML结构

1
2
3
4
5
6
7
8
<ul class="gallery">
<li class="gallery__item"></li>
<li class="gallery__item"></li>
<li class="gallery__item"></li>
<li class="gallery__item"></li>
<li class="gallery__item"></li>
<li class="gallery__item"></li>
</ul>

CSS3鼠标滑过小图显示大图背景特效代码

文件信息:

    本文原创,作者:新媒体之家,其版权均为新媒体之家所有。如需转载,请注明出处:https://www.cnwebe.com/download/1944.html
    3

    发表评论