CSS3动画弧形弹出菜单效果代码

CSS3动画弧形弹出菜单效果代码

一款CSS3+jQuery实现弧形弹出菜单,建议使用在移动端。

使用方法
引用需要用到的jquery.min.js文件

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
(function(){
    var ul=$("#navs"),li=$("#navs li"),i=li.length,n=i-1,r=120;
    ul.click(function(){
        $(this).toggleClass('active');
        if($(this).hasClass('active')){
            for(var a=0;a<i;a++){
                li.eq(a).css({
                    'transition-delay':""+(50*a)+"ms",
                    '-webkit-transition-delay':""+(50*a)+"ms",
                    '-o-transition-delay':""+(50*a)+"ms",
                    'transform':"translate("+(r*Math.cos(90/n*a*(Math.PI/180)))+"px,"+(-r*Math.sin(90/n*a*(Math.PI/180)))+"px",
                    '-webkit-transform':"translate("+(r*Math.cos(90/n*a*(Math.PI/180)))+"px,"+(-r*Math.sin(90/n*a*(Math.PI/180)))+"px",
                    '-o-transform':"translate("+(r*Math.cos(90/n*a*(Math.PI/180)))+"px,"+(-r*Math.sin(90/n*a*(Math.PI/180)))+"px",
                    '-ms-transform':"translate("+(r*Math.cos(90/n*a*(Math.PI/180)))+"px,"+(-r*Math.sin(90/n*a*(Math.PI/180)))+"px"
                });
            }
        }else{
            li.removeAttr('style');
        }
    });
})($);
</script>

HTML结构

1
2
3
4
5
6
7
<ul id="navs" data-open="收起" data-close="展开">
    <li><a href="https://www.ruzw.com/">menu</a></li>
    <li><a href="https://www.ruzw.com/">menu</a></li>
    <li><a href="https://www.ruzw.com/">menu</a></li>
    <li><a href="https://www.ruzw.com/">menu</a></li>
    <li><a href="https://www.ruzw.com/">menu</a></li>
</ul>

文件信息:

    本文原创,作者:新媒体之家,其版权均为新媒体之家所有。如需转载,请注明出处:https://www.cnwebe.com/download/1844.html
    5

    发表评论