jQuery选项卡图片滚动切换代码

jQuery选项卡图片滚动切换代码

一款jQuery制作黑色实用的衣服图片展示选项卡形式图片滚动切换样式代码。这是一款适用于商城图片展示选项卡代码。

使用方法
在页面引入相关jquery.min.js、jquery.SuperSlide.2.1.1.js文件

1
2
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js"></script>

HTML结构

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
<div class="tab-pic" style="margin:0 auto">
    <ul class="tag-nav">
        <li class="tag-s1"><a href="#">羽绒服/棉服</a></li>
        <li class="tag-s2"><a href="#">针织衫/毛衣</a></li>
        <li class="tag-s3"><a href="#">呢大衣/厚外套</a></li>
        <li class="tag-s4"><a href="#">下装</a></li>
        <li class="tag-s5"><a href="#">童装</a></li>
        <li class="tag-s6"><a href="#">鞋包/配饰/内衣</a></li>
        <li class="tag-s7"><a href="#">家居/美容/保健</a></li>
    </ul>
     
    <div class="tag-clip">
        <div class="piclist">
            <ul>
                <li><a href="#"><img src="images/1.1.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.2.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.3.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.4.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.5.jpg" /></a></li>
            </ul>
            <ul>
                <li><a href="#"><img src="images/2.1.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/2.2.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/2.3.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/2.4.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/2.5.jpg" /></a></li>
            </ul>
            <ul>
                <li><a href="#"><img src="images/3.1.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/3.2.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/3.3.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/3.4.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/3.5.jpg" /></a></li>
            </ul>
            <ul>
                <li><a href="#"><img src="images/1.1.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.1.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.1.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.1.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.1.jpg" /></a></li>
            </ul>
            <ul>
                <li><a href="#"><img src="images/1.2.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.2.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.2.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.2.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.2.jpg" /></a></li>
            </ul>
            <ul>
                <li><a href="#"><img src="images/1.3.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.3.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.3.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.3.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.3.jpg" /></a></li>
            </ul>
            <ul>
                <li><a href="#"><img src="images/1.4.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.4.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.4.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.4.jpg" /></a></li>
                <li><a href="#"><img src="images/1.4.jpg" /></a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

文件信息:

    本文原创,作者:新媒体之家,其版权均为新媒体之家所有。如需转载,请注明出处:https://www.cnwebe.com/download/1668.html
    3

    发表评论