jQuery实现游戏网站人物图片切换特效代码

jQuery实现游戏网站人物图片切换特效代码

这是一款jQuery全屏的游戏人物图片淡出淡进滑动切换效果,适用于游戏网站图片切换代码。

使用方法
在页面引入以下jquery.min.js文件

1
2
3
4
5
6
7
8
<script>
  $(function () {
    $('.nav li').on('click', function () {
      $(this).addClass('on').siblings().removeClass('on');
      $('.p').eq($(this).index()).addClass('show').siblings().removeClass('show');
    })
  })
</script>

HTML结构

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<div class="container">
  <div class="nav">
    <ul>
      <li class="item t1 on">
        <i></i>
        <em></em>
      </li>
      <li class="item t2">
        <i></i>
        <em></em>
      </li>
      <li class="item t3">
        <i></i>
        <em></em>
      </li>
      <li class="item t4">
        <i></i>
        <em></em>
      </li>
    </ul>
  </div>
  <div class="box">
    <div class="p p1 show">
      <span class="name"></span>
      <img src="./images/p1.png" alt="">
    </div>
    <div class="p p2">
      <span class="name"></span>
      <img src="./images/p2.png" alt="">
    </div>
    <div class="p p3">
      <span class="name"></span>
      <img src="./images/p3.png" alt="">
    </div>
    <div class="p p4">
      <span class="name"></span>
      <img src="./images/p4.png" alt="">
    </div>
  </div>
</div>

文件信息:

    本文原创,作者:新媒体之家,其版权均为新媒体之家所有。如需转载,请注明出处:https://www.cnwebe.com/download/1337.html
    5

    发表评论